Back to top

Views of Tuckerman's Ravine and Mount Washington, White Mountains, New Hampshire, 1861-1862.